Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik op proef van het AVG Dossier 

Registratie

Registratie voor en het gebruik van het AVG Dossier gedurende de proefperiode geschiedt op basis van onderstaande voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de gebruiker van het AVG Dossier (de Gebruiker).

Het AVG en UAVG Dossier

Het AVG Dossier is ontwikkeld door Advocaten Intelligence b.v. i.o (AI) voor advocaten, bedrijfsjuristen en andere professionals(de Gebruiker) om hun interne en externe cliënten (Cliënten) te adviseren over de vraag hoe ze kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het AVG Dossier bevat ook het Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG (UAVG) met Memorie van Toelichting d.d. 13 december 2017.

Het AVG Dossier is een online omgeving die de Gebruiker in staat om een onbeperkt aantal cliënten, intern en extern (Cliënten) uit te nodigen om gebruik te maken van het AVG Dossier. De Gebruiker en zijn Cliënten hebben als enige inzage in en beheer over hun gebruik van hun AVG Dossier en de daarmee door hen gegenereerde content.

In het AVG Dossier kunnen zowel de Gebruiker als zijn Cliënten terecht voor:

Checklists:

 • Checklist Voorbereiding op de AVG in 10 stappen;
 • Checklist Registerplicht; om na te gaan of aan de AVG registerplicht moet worden voldaan;
 • AVG Registers; voor het voldoen aan de AVG registerplicht en het inventariseren en documenteren van verwerkingen van persoonsgegevens;
 • Checklist AVG en UAVG voor AVG en UAVG nulmeting en periodieke compliance;
 • Checklist Verwerkersovereenkomst; om verwerkersovereenkomsten te toetsen aan de AVG;
 • Checklist AVG Impact Assessment;
 • Checklist Rechten Betrokkenen; voor het beoordelen van verzoeken van betrokkenen tot uitoefening van hun AVG rechten;

AVG Modelovereenkomsten:

 • Model AVG Privacyverklaring;
 • Model AVG Verwerkersovereenkomst
 • Model Onderlinge Regeling Gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijken;

AVG en UAVG Teksten

 • Informatie Datalekken; met link voor melding AP; en
 • Algemene informatie over de AVG en UAVG.

Wetsgeschiedenis

De vragen in de Checklists zijn voorzien van achtergrondinformatie bestaande uit onder andere:

 • Een toelichting op de vraag;
 • Het bijbehorende wetsartikel uit de AVG;
 • De bijbehorende Overweging(en) uit de AVG;
 • Het bijbehorende wetsartikel uit het Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG;
 • Memorie van Toelichting Wet UAVG op het betreffende wetsartikel;
 • Link naar website Europees Hof;
 • Link naar website Nederlandse jurisprudentie;
 • Link naar Richtsnoeren Artikel 29 Werkgroep

De Gebruiker is vrij de Checklists, de Modellen en de Teksten in het AVG Dossier naar eigen inzicht aan te passen, uit te breiden en te gebruiken ten behoeve van hemzelf en zijn Cliënten.

Het AVG Dossier stelt de Gebruiker in staat de omgeving in te richten als zijn eigen digitale omgeving, voorzien van eigen logo, contact informatie, privacy policy, gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

Licentie om niet voor een periode van 4 weken

Door registratie verkrijgt de Gebruiker het niet-exclusieve recht om het AVG Dossier gedurende 4 weken gratis te gebruiken en door zijn Cliënten te laten gebruiken. Een week voor ommekomst van deze periode zal AI de Gebruiker verzoeken om aan te geven of de Gebruiker het proefabonnement om wil zetten in een betaald abonnement op nader overeen te komen voorwaarden. Indien de Gebruiker geen betaald abonnement wenst, zal AI het account van de Gebruiker sluiten en de door de Gebruiker aangemaakte content wissen. Vooarafgaand daaraan kan de Gebruiker alle door hem en zijn Cliënten gemaakte content downloaden.

Gebruik van het AVG Dossier - disclaimer

Gebruik voor eigen rekening en risico van Gebruiker

Het gebruik van het AVG Dossier geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. De Gebruiker kan aan het AVG Dossier geen rechten ontlenen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van het AVG Dossier door hemzelf en zijn Cliënten.

Geen advies, garantie of verklaring

Het AVG Dossier vormt geen advies, garantie of verklaring inzake de naleving of niet naleving door de Gebruiker of diens Cliënt van de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving. AI staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het AVG Dossier. Gebruik van het AVG Dossier ontslaat de Gebruiker niet van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens zijn Cliënten en derden onder de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend, de AVG.

Beperking tot AVG

Het AVG Dossier is beperkt tot de AVG. Verwerkingen van persoonsgegevens kunnen behalve aan de AVG, ook nog onderworpen zijn aan andere wet- en regelgeving. De vraag of deze of andere wetten van toepassing zijn en, zo ja, of deze worden nageleefd kan niet aan de hand van het AVG Dossier worden beantwoord. Het staat de Gebruiker vrij om, voor eigen rekening en risico, het AVG Dossier naar eigen inzicht uit te breiden en te gebruiken met betrekking tot andere wet- en regelgeving.

Beperking tot juridisch domein

Naleving van de AVG betekent het voldoen aan verplichtingen binnen zowel het juridische domein als het domein van de informatiebeveiliging (IB). In het domein van de informatiebeveiliging is de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig om daadwerkelijk aan de beveiligingseisen van de AVG te voldoen. Controle van de naleving van de AVG vereist derhalve expertise op zowel het juridische als het IB domein.

Gebruik door Cliënt uitsluitend op voorwaarden Gebruiker

Het gebruik van het AVG dossier door een Cliënt van de Gebruiker geschiedt uitsluitend en alleen op door de Gebruiker en diens Cliënt overeen te komen voorwaarden. De Gebruiker is niet gemachtigd om namens AI jegens zijn Cliënten of enige andere derde op te treden of om AI op welke wijze dan ook jegens Cliënten of jegens welke derde dan ook, te vertegenwoordigen of anderszins te verbinden. Cliënten kunnen aan hun gebruik van het AVG Dossier geen enkele aanspraak van welke aard dan ook, waaronder doch niet uitsluitend civiel, bestuurs of strafrechtelijk, jegens AI ontlenen.

UItsluiting aansprakelijkheid

AI sluit iedere aansprakelijkheid uit voor door de Gebruiker geleden schade, gemaakte kosten of verbeurde boetes, van welke aard dan ook, ten gevolge van het gebruik door de Gebruiker of diens Cliënten van het AVG Dossier. De Gebruiker vrijwaart AI voor aanspraken van derden, waaronder begrepen Cliënten, jegens AI, van welke aard en op welke grondslag dan ook, op vergoeding van schade en verhaal van gemaakte kosten of verbeurde boetes, van welke aard dan ook, ten gevolge van het gebruik door de Gebruiker of diens Cliënten van het AVG Dossier.

Rechten

Alle rechten, waaronder doch niet uitsluitend, auteursrechten, op het AVG Dossier behoren toe aan AI. Gebruiker is de rechthebbende op de door de Gebruiker met behulp van het AVG Dossier gegenereerde content. Gebruiker dient met Cliënt overeen te komen aan wie van hen de rechten op door Cliënt gegenereerden content van het AVG Dossier toekomen.

AI heeft het recht om op geanonimiseerde gegevens uit het AVG Dossier onderzoek te doen met het oog op het onderhoud, de kwaliteitsverbetering en de statistieken van het AVG Dossier.

Privacy

Gebruik van het online AVG Dossier vereist dat de Gebruiker en in voorkomend geval diens Cliënt kan worden geauthenticeerd en geautoriseerd. Voor zover hierbij gebruik moet worden gemaakt van persoonsgegevens van de Gebruiker of diens Cliënt, zullen zijn of haar persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van zijn of haar gebruik van het AVG Dossier en uitsluitend op basis van expliciete, geïnformeerde toestemming van de Gebruiker cq diens Cliënt. Persoonsgegevens van de Gebruiker cq diens Cliënt zullen niet aan derden worden verstrekt, op welke basis of onder welke voorwaarde(n) dan ook.
De Gebruiker garandeert dat hij cq zijn Cliënt, het AVG Dossier gebruikt zonder dat hij, cq zijn Cliënt, daarbij persoonsgegevens invoert van enige betrokkene, in de zin van de AVG, wier gegevens hij of zijn Cliënt verwerkt.