Privacyverklaring

In deze privacyverklaring verklaart Leverancier welke Persoonsgegevens hij van de Gebruiker van het AVG Dossier (indien deze een natuurlijke persoon is) en/of de Accounthouder (beide hierna: Betrokkene, ook aangeduid als ‘u’) verzamelt en verwerkt en voor welk doel.

De hierin met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Diensten

Leverancier levert de Gebruiker de navolgende dienst:

Het AVG Dossier

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

Verstrekking Persoonsgegevens door de Betrokkene

Gebruik van het AVG Dossier kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Leverancier te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Indien u Persoonsgegevens aan Leverancier verstrekt, zal Leverancier de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Leverancier verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u dient Leverancier te informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

Leverancier Verwerkt de volgende door u aan Leverancier verstrekte Persoonsgegevens:

Persoonsgegeven van Betrokkene Verwerkt door Leverancier

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Geslacht

Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens.

Nummer van Kamer van Koophandel

Verkrijging Persoonsgegevens door Leverancier uit externe bronnen

In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Leverancier verstrekt, Verwerkt Leverancier geen aanvullende Persoonsgegevens van u uit externe bronnen.

Leverancier

Identiteit en contactgegevens van de Leverancier:

Naam Leverancier: Advocaten Intelligence b.v. i.o.

Contactgegevens: Klapheklaan 8, 2111 XS Aerdenhout

Email: info@advocatenintelligence.nl

Doeleinden van de verwerking

Leverancier zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

☒ om het AVG Dossier aan u te kunnen verlenen.

☒ om het AVG Dossier te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

☒ voor het doen van statistisch onderzoek.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Leverancier verwerkt uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende, aangevinkte,  rechtsgrond(en):

☒ u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de hierin bepaalde doeleinden.

☒ de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden (indien van toepassing)

Leverancier verstrekt uw Persoonsgegevens aan de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s):

Een of meer Verwerkers die er voor zorg dragen dat u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van het AVG Dossier.

Termijn van opslag van Persoonsgegevens

Leverancier zal uw Persoonsgegevens minimaal opslaan en Verwerken voor de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen.

Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken, zal Leverancier uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende een periode van 1 maand.

Uw rechten

U heeft het recht Leverancier te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:

info@advocatenintelligence.nl

Leverancier zal, indien wettelijk vereist of indien nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG, de UAVG en overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot het door u ingeroepen recht of rechten en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking Toestemming

U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kan maken van het AVG Dossier.

Klachtrecht

U heeft het recht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Leverancier een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verplichting tot verstrekking

Uw verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Verplichting tot verstrekking

U bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken.

Het gevolg van het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens is dat u geen gebruik kan maken van de Diensten.    

Cookies

Leverancier maakt geen gebruik van tracking cookies.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 19-1-2018.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

**********************************************************************************